Privacybeleid

De entiteit Best Way Global SL is zich in het bijzonder bewust van de bescherming van persoonsgegevens van de gebruikers van de diensten van de website.

Door middel van dit privacybeleid (of gegevensbeschermingsbeleid) informeert Best Way Global SL de GEBRUIKERS van de website www.best-way-global.com over het gebruik waarvoor de persoonlijke gegevens worden verzameld op de website, zodat zij kunnen vrij en vrijwillig beslissen of zij de gevraagde informatie willen verstrekken.

Best Way Global SL behoudt zich het recht voor om dit beleid te wijzigen om het aan te passen aan nieuwe wetgeving, jurisprudentiële criteria, branchepraktijken of belangen van de entiteit. Daarom is deze juridische kennisgeving onderhevig aan wijzigingen en updates, dus de gepubliceerde versie kan verschillen op elk moment dat de gebruiker deze opent. Daarom moet de Gebruiker het elke keer lezen als hij er toegang toe heeft.

AANSPRAKELIJK

De persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens is Best Way Global SL, met adres voor deze doeleinden aan Avda Rafael Puig Lluvina nr. 4 – 38660 – Adeje

E-mailadres: best-way-global@delegado-protecciondedatos.com


DOEL VAN DE BEHANDELING

Best Way Global SL zal de door de gebruikers verstrekte gegevens verwerken om het door hen gedane verzoek te beheren.

PRINCIPES VAN TOEPASSING OP GEGEVENSVERWERKING

De volgende principes zijn van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens moeten rechtmatig, behoorlijk en transparant worden verwerkt.
 • Persoonsgegevens moeten worden verzameld voor bepaalde expliciete en legitieme doeleinden.
 • Persoonsgegevens moeten adequaat, ter zake dienend en beperkt zijn tot wat nodig is in verband met de behandeling.
 • Persoonsgegevens moeten nauwkeurig en altijd up-to-date zijn.
 • Persoonsgegevens moeten zodanig worden bewaard dat de betrokkenen niet langer kunnen worden geïdentificeerd dan noodzakelijk is voor de doeleinden van de behandeling.
 • Persoonsgegevens moeten zodanig worden behandeld dat de veiligheid ervan wordt gegarandeerd.

RECHTMATIGHEID VOOR GEGEVENSVERWERKING

Best Way Global SL heeft recht op de verwerking van persoonsgegevens, op basis van de door de belanghebbende verleende toestemming door ondertekening of aanvaarding van de desbetreffende formulieren en/of documenten, voor een of meer specifieke doeleinden.

GEGEVENSCOMMUNICATIE – ONTVANGERS

Er zal geen overdracht van persoonlijke gegevens aan derden plaatsvinden, behoudens wettelijke verplichting of voorafgaande toestemming van de belanghebbende, met duidelijke, ondubbelzinnige en uitdrukkelijke toestemming. Er zullen geen internationale gegevensoverdrachten plaatsvinden.

In ieder geval worden de gegevens op verzoek meegedeeld of overgedragen aan:

 • Juridische instanties.
 • Algemene Administratie van de Staat, van de Autonome Gemeenschappen, Lokale en Bevoegde Openbare Instellingen, voor de uitoefening van gelijkaardige bevoegdheden of indien bij wet bepaald.
 • Openbare lichamen die door de wet worden opgelegd.
 • Elke andere die voortvloeit uit de huidige regelgeving.

BESCHERMINGSPERIODE

Afhankelijk van het type gegevens dat wordt behandeld, inclusief en niet beperkt tot, worden de verstrekte persoonsgegevens gedurende de overeenkomstige periode bewaard om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zolang u zich niet verzet tegen de behandeling of uw toestemming intrekt:

 • Zodra de contractuele en/of professionele relatie is afgelopen, houden we ze geblokkeerd tijdens de wettelijke verjaringstermijnen.

NAUWKEURIGHEID VAN DE GEGEVENS

Anderzijds zullen we proberen om de gegevens in onze administratie en bestanden, geautomatiseerd en/of op papier, altijd actueel te houden. Voor deze doeleinden moet de belanghebbende dus Best Way Global SL op de hoogte stellen van elke wijziging en/of wijziging.

ONTVANGERS

Persoonlijke gegevens zullen niet worden overgedragen of meegedeeld aan derden, behalve in de gevallen die nodig zijn voor de ontwikkeling, controle en vervulling van het/de aangegeven doel(en), in de gevallen voorzien, volgens de wet.

RECHTEN VAN GEBRUIKERS

De belanghebbende van de persoonsgegevens kan echter in ieder geval de rechten uitoefenen die hem bijstaan, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, en die zijn:

 • Recht op informatie: U hebt het recht om duidelijk te worden geïnformeerd VOORDAT uw gegevens worden verzameld en/of verzameld, over de gegevens die zullen worden verwerkt, met welk doel ze worden verwerkt, waar ze zijn verkregen en/of verzameld en eventuele communicatie.
 • Recht van toegang: weten welke gegevens worden verwerkt, met welk doel ze worden verwerkt, waar ze zijn verkregen en/of verzameld en eventuele communicatie.
 • Recht op rectificatie: om onjuiste of onvolledige gegevens te wijzigen.
 • Herroepingsrecht: Om ontoereikende of overmatige gegevens te annuleren.
 • Recht van oppositie: om te voorkomen dat gegevens worden of niet meer worden verwerkt, zij het alleen in de gevallen bij wet bepaald.
 • Recht om de behandeling te beperken: verzoeken om opschorting van de gegevensverwerking in de door de wet bepaalde gevallen.
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid: gegevens die in een gestructureerd elektronisch formaat en voor normaal gebruik worden verstrekt, kunnen ontvangen en aan een andere verantwoordelijke kunnen doorgeven.
 • Recht om niet het voorwerp te zijn van geïndividualiseerde beslissingen: zodat er geen beslissing wordt genomen over uw gegevens, die rechtsgevolgen heeft of gevolgen heeft voor de belanghebbende, alleen op basis van de behandeling.

De belanghebbende kan dergelijke rechten uitoefenen door middel van een verzoek vergezeld van een fotokopie van hun DNI, naar het adres: Avda Rafael Puig Lluvina No 4 – 38660 – Adeje of naar het e-mailadres:best-way-global@delegado-protecciondedatos.com

Als u van mening bent dat uw recht op bescherming van persoonsgegevens geschonden is, kunt u een claim indienen (voogdij van rechten) bij het Spaanse agentschap voor gegevensbescherming (www.agpd.es).

VEILIGHEIDS MAATREGELEN

Ten slotte wordt gemeld dat Best Way Global SL de juiste technische en organisatorische maatregelen in zijn informatiesysteem zal nemen, in overeenstemming met het principe van proactieve verantwoordelijkheid, om de veiligheid en vertrouwelijkheid van de opgeslagen gegevens te garanderen, waardoor wijziging ervan wordt voorkomen, verlies, behandeling of onbevoegde toegang; rekening houdend met de stand van de techniek, de kosten van toepassing en de aard, omvang, context en doeleinden van de behandeling, evenals risico's van variabele waarschijnlijkheid en ernst die aan elk van de behandelingen zijn verbonden.

MEER INFORMATIE OVER GEGEVENSVERWERKING

Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar: best-way-global@delegado-protecciondedatos.com

U kunt de aanvullende en gedetailleerde informatie over gegevensbescherming raadplegen op onze website: http://bestwayglobal.avisolegal.info/

U kunt het HUIDIGE REGLEMENT BETREFFENDE DE BESCHERMING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS raadplegen op: http://normativa.avisolegal.info.

Copyright © 2022 Best Way Global | Alle rechten voorbehouden | CIF B67766303 | Privacybeleid | Juridische kennisgeving | Cookiebeleid