Integritetspolicy

Entiteten Best Way Global SL, är särskilt medveten om skyddet av personuppgifter för användarna av tjänsterna på webbplatsen.

Genom denna integritetspolicy (eller dataskyddspolicy) informerar Best Way Global SL ANVÄNDARNA av webbplatsen www.best-way-global.com om de användningar som personuppgifterna skickas till som samlas in på webbplatsen, så att de kan fritt och frivilligt bestämma om de vill lämna den begärda informationen.

Best Way Global SL förbehåller sig rätten att ändra denna policy för att anpassa den till ny lagstiftning, rättsvetenskapliga kriterier, branschpraxis eller enhetens intressen. Därför är detta juridiska meddelande föremål för ändringar och uppdateringar, så den publicerade versionen kan vara annorlunda varje gång som användaren får tillgång till den. Därför måste användaren läsa den varje gång de kommer åt den.

ANSVARIG

Ansvarig för behandlingen av personuppgifter är Best Way Global SL, med adress för dessa ändamål på Avda Rafael Puig Lluvina nr 4 – 38660 – Adeje

E-post: best-way-global@delegado-protecciondedatos.com


BEHANDLINGENS SYFTE

Best Way Global SL kommer att behandla uppgifterna som tillhandahålls av användarna för att hantera förfrågan från dem.

PRINCIPER FÖR TILLÄMPNING FÖR DATABEHANDLING

Följande principer kommer att gälla för behandling av personuppgifter:

 • Personuppgifter ska behandlas lagligt, rättvist och öppet.
 • Personuppgifter måste samlas in för vissa uttryckliga och legitima ändamål.
 • Personuppgifterna ska vara adekvata, relevanta och begränsade till vad som är nödvändigt i samband med behandlingen.
 • Personuppgifter måste vara korrekta och alltid uppdaterade.
 • Personuppgifter ska förvaras på ett sätt som tillåter identifiering av berörda parter inte längre än vad som är nödvändigt för ändamålen med behandlingen.
 • Personuppgifter måste behandlas på ett sådant sätt att säkerheten garanteras.

LEGITIMATION FÖR DATABEHANDLING

Best Way Global SL har rätt till behandling av personuppgifter, baserat på samtycke som beviljats av den berörda parten genom att underteckna eller acceptera relevanta formulär och/eller dokument, för ett eller flera specifika ändamål.

DATAKOMMUNIKATION – MOTTAGARE

Det kommer inte att ske någon överföring av personuppgifter till tredje part, förutom rättslig skyldighet eller förhandstillstånd från den intresserade parten, medgivande tydligt, otvetydigt och uttryckligen. Det kommer inte att ske några internationella dataöverföringar.

Under alla omständigheter kommer uppgifter att kommuniceras eller överföras på begäran till:

 • Jurisdiktionella organ.
 • Allmän förvaltning av staten, de autonoma samhällena, lokala och behöriga offentliga institutioner, för utövande av liknande befogenheter eller när så är fastställt i lag.
 • Offentliga organ som är ålagda enligt lag.
 • Annat som följer av gällande bestämmelser.

BEVARANDETID

Beroende på vilken typ av data som är föremål för behandling, inklusive och inte begränsat till, kommer de tillhandahållna personuppgifterna att sparas under motsvarande period för att uppfylla rättsliga skyldigheter, så länge du inte motsätter dig behandlingen eller återkallar ditt samtycke:

 • När det avtalsmässiga och/eller professionella förhållandet har löpt ut kommer vi att hålla dem blockerade under de lagliga preskriptionstiderna.

DATANOGGRANNHET

Å andra sidan, för att uppgifterna i våra register och filer, datoriserade och/eller på papper, alltid stämmer överens, kommer vi att försöka hålla dem uppdaterade. Så för dessa ändamål måste den intresserade parten meddela Best Way Global SL om alla ändringar och/eller modifieringar.

MOTTAGARE

Personuppgifter kommer inte att överföras eller kommuniceras till tredje part, utom i de fall som är nödvändiga för utveckling, kontroll och uppfyllande av det eller de uttryckta ändamålen, i de fall som anges enligt lag.

ANVÄNDARES RÄTTIGHETER

Den som är intresserad av personuppgifterna kan dock i vilket fall som helst utöva de rättigheter som hjälper dem, i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen, och som är:

 • Rätt till information: Du har rätt att få tydlig information INNAN dina uppgifter samlas in och/eller samlas in, om vilka som kommer att behandlas, för vilket ändamål de behandlas, var de har inhämtats och/eller samlats in och eventuell kommunikation.
 • Rätt till tillträde: att veta vilka uppgifter som behandlas, för vilket ändamål de behandlas, var de har erhållits och/eller samlats in och eventuell kommunikation.
 • Rätt till rättelse: för att ändra felaktiga eller ofullständiga data.
 • Ångerrätt: För att avbryta otillräcklig eller överdriven data.
 • Rätt till opposition: att förhindra att uppgifter behandlas eller inte längre behandlas, dock endast i de fall som fastställs i lag.
 • Rätt att begränsa behandlingen: att begära att databehandlingen avbryts i de fall som fastställs i lag.
 • Rätt till dataportabilitet: att kunna ta emot uppgifter som tillhandahålls i ett strukturerat elektroniskt format och av vanligt bruk och att kunna överföra dem till en annan ansvarig.
 • Rätten att inte vara föremål för individualiserade beslut: så att det inte fattas ett beslut om dina uppgifter, vilket ger rättsverkningar eller påverkar den berörda parten, endast baserat på behandlingen.

Den berörda parten kan utöva sådana rättigheter genom en begäran åtföljd av en fotokopia av deras DNI, till adressen: Avda. Rafael Puig Lluvina No 4 – 38660 – Adeje eller till e-postadressen:best-way-global@delegado-protecciondedatos.com

Om du anser att din rätt till personuppgiftsskydd har kränkts kan du lämna in ett anspråk (Guardianship of rights) till den spanska byrån för dataskydd (www.agpd.es).

SÄKERHETSÅTGÄRDER

Slutligen rapporteras det att Best Way Global SL kommer att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder i sitt informationssystem, i enlighet med principen om proaktivt ansvar, för att garantera säkerheten och konfidentialiteten för de lagrade uppgifterna, och på så sätt undvika ändring av dem, förlust, behandling eller obehörig åtkomst; med hänsyn till teknikens ståndpunkt, kostnaderna för tillämpningen och behandlingens art, omfattning, sammanhang och syften, samt risker för varierande sannolikhet och svårighetsgrad förknippade med var och en av behandlingarna.

MER INFORMATION OM DATABEHANDLING

Om du har några frågor om denna integritetspolicy, vänligen kontakta oss genom att skicka ett e-postmeddelande till best-way-global@delegado-protecciondedatos.com

Du kan läsa ytterligare och detaljerad information om dataskydd på vår webbplats: http://bestwayglobal.avisolegal.info/

Du kan konsultera GÄLLANDE REGLER OM SKYDD AV PERSONUPPGIFTER på: http://normativa.avisolegal.info.

Copyright © 2022 Best Way Global | Alla rättigheter förbehållna | CIF B67766303 | Integritetspolicy | Rättsligt meddelande | Cookie-policy