Rättsligt meddelande

Denna webbplats har designats av Best Way Global SL, för att publicera och tillåta allmän åtkomst för alla användare till information, aktiviteter, produkter och olika tjänster, egna eller tredje parter, som erbjuds.

Denna text reglerar och rapporterar om:

 1. Identifieringsuppgifter för ägaren av webbplatsen
 2. Definitioner
 3. Integritetspolicy
 4. Sidans tillgänglighet
 5. Villkor
 6. Tillgänglighet av innehåll
 7. Ansvar för innehåll
 8. Innehållsuppspelning
 9. Industriell och immateriell egendom  
 10. Säkerhetsåtgärder
 11. Personuppgiftsskydd
 12. Reklam
 13. Ansvarsbegränsning
 14. partiell ogiltighet
 15. Jurisdiktion
 16. Tillämplig lagstiftning
 1. Identifieringsuppgifter för ägaren av webbplatsen

I enlighet med informationsplikten fortsätter Best Way Global SL (nedan kallad ägaren) som ägare av webbplatsen www.best-way-global.com (nedan WEB) att kommunicera identifieringsdata:

Företagsnamn: Best Way Global SL
Cif: B67766303
E-postadress:best-way-global@delegado-protecciondedatos.com Adress: Avda. Rafael Puig Lluvina No 4 – 38660 – Adeje

Denna information överensstämmer med och reglerar användningsvillkoren, ansvarsbegränsningarna och de skyldigheter som användarna av webbsidan som publiceras under domännamnet/domännamnen åtar sig och åtar sig att respektera.

DEFINITIONER

Bland andra termer används det;

"Sida"; Domän/er som görs tillgängliga för Internetanvändare.

"Användare"; Fysisk eller juridisk person som använder eller surfar på sidan.

"Innehåll"; Dessa är sidorna som utgör hela domänen, som utgör informationen och tjänsterna som ägaren gör tillgängliga för Internetanvändare. De innehåller meddelanden, texter, fotografier, grafik, ikoner, logotyper, teknik, länkar, texturer, teckningar, ljud- och/eller bildfiler, inspelningar, mjukvara, utseende, grafisk design och källkoder och i allmänhet alla typer av material som ingår på sidan.

"Webb"; Tekniskt ord som beskriver systemet för åtkomst till information via Internet, vilket konfigureras genom sidor gjorda med HTML, ASP eller liknande språk, och programmeringsmekanismer som java, javascript, PHP eller andra, etc... På dessa sidor designade och publicerade under ett Internetdomännamn är resultatet av den information som ägaren gör tillgänglig för Internetanvändare.

"Länkar, länkar, länkar, etc.."; Teknik genom vilken en användare kan surfa på olika sidor på webben, eller på internet, med ett enkelt klick på texten, ikonen, knappen eller indikatorn som innehåller länken.

"Småkakor"; Tekniska medel för spårbarhet och övervakning av navigering på webbplatser. De är små textfiler som skrivs på användarens dator.

 1. Integritetspolicy

Genom denna webbplats samlas inga personuppgifter från användare utan deras vetskap, och de överförs inte heller till tredje part.

För att kunna erbjuda dig den bästa servicen och för att underlätta användningen analyseras antalet besökta sidor, antalet besök, samt besökarnas aktivitet och deras användningsfrekvens. För dessa ändamål använder Best Way Global SL den statistiska informationen som utarbetats av internetleverantören.

Best Way Global SL använder inte cookies för att samla in information från användare och registrerar inte heller åtkomst-IP-adresser. I de fall där cookies används kommer användaren att varnas vid första åtkomst till sidan och informera honom om dess användning och användningspolicy.

Portalen som ägs av Best Way Global SL innehåller länkar till tredje parts webbplatser, vars integritetspolicy inte är relaterade till Best Way Global SL. Genom att gå in på sådana webbplatser kan du bestämma om du vill acceptera deras integritets- och cookiepolicy. I allmänhet, om du surfar på internet kan du acceptera eller avvisa tredjepartscookies från din webbläsares konfigurationsalternativ.

 1. Sidans tillgänglighet

Ägaren garanterar inte frånvaron av avbrott eller fel vid åtkomst till sidan eller dess innehåll, inte heller att de uppdateras, även om den kommer att göra sitt bästa för att, när så är lämpligt, undvika, korrigera eller uppdatera dem. Därför är ägaren inte ansvarig för skador eller förluster av något slag som orsakas Användaren som orsakas av fel eller avbrott i telekommunikationsnäten som orsakar avstängning, indragning eller avbrott av Portaltjänsten under tillhandahållandet av densamma eller i förväg .

Ägaren utesluter, med de undantag som avses i gällande lagstiftning, allt ansvar för skador av någon art som kan bero på bristande tillgänglighet, kontinuitet eller kvalitet i driften av sidan och innehållet, på grund av bristande efterlevnad av förväntan om användbarhet som användarna kan ha tillskrivit sidan och innehållet.

Åtkomst till sidan innebär ingen skyldighet för ägaren att kontrollera frånvaron av virus, maskar eller något annat skadligt datorelement. Användaren ansvarar i alla fall för att det finns lämpliga verktyg för att upptäcka och desinficera skadliga datorprogram. Därför ansvarar ägaren inte för eventuella säkerhetsfel som kan uppstå under tillhandahållandet av sidtjänsten, och inte heller för eventuell skada som kan orsakas på användarens eller tredje parts datorsystem (hårdvara och mjukvara). , filerna eller dokumenten. lagras i den, som ett resultat av närvaron av virus i användarens dator som används för att ansluta till tjänsterna och innehållet på webben, ett fel på webbläsaren eller användningen av icke-uppdaterade versioner av densamma.

 1. Villkor

Den enkla och blotta användningen av sidan ger användarens villkor, oavsett om den är fysisk eller juridisk person, och innebär med nödvändighet ett fullständigt, fullständigt och förbehållslöst godkännande av var och en av klausulerna och allmänna villkor som ingår i det juridiska meddelandet. Om användaren inte samtycker till klausulerna och villkoren för användning av detta juridiska meddelande, kommer han att avstå från att använda sidan.

Detta juridiska meddelande är föremål för ändringar och uppdateringar, så versionen som publiceras av ägaren kan vara annorlunda varje gång användaren går in på portalen. Därför måste användaren läsa det juridiska meddelandet varje gång de går in på sidan.

Genom sidan ger ägaren Användare tillgång till och användning av olika innehåll som publiceras via Internet av ägaren eller av auktoriserade tredje parter.

Användaren är skyldig och åtar sig att använda sidan och innehållet i enlighet med gällande lagstiftning, det juridiska meddelandet och alla andra meddelanden eller instruktioner som görs kända för honom, antingen genom detta juridiska meddelande eller på någon annan plats inom innehållet som gör upp på sidan, samt med reglerna för samexistens, moral och allmänt accepterade goda seder.

För detta ändamål förbinder sig och förbinder sig användaren att INTE använda något av innehållet för otillåtna ändamål eller effekter, förbjudna i det juridiska meddelandet eller enligt gällande lagstiftning, skadligt för tredje parts rättigheter och intressen, eller som på något sätt kan skada, inaktivera, överbelasta, försämra eller förhindra normal användning av innehållet, datorutrustning eller dokument, filer och alla typer av innehåll som lagras i någon datorutrustning som ägs eller kontrakteras av ägaren, andra användare eller någon internetanvändare (hårdvara och mjukvara).

 1. Innehållets tillgänglighet

Tillhandahållandet av tjänsten för sidan och innehållet har i princip en obestämd varaktighet. Ägaren kan dock när som helst avsluta eller avbryta tillhandahållandet av sidtjänsten och/eller något av innehållet.

 1. INNEHÅLLENS ANSVAR

Funktionen för länkarna, länkarna etc. som förekommer på denna webbplats är uteslutande att informera användaren om att det finns andra webbplatser som innehåller information om saken. Detta utgör inga förslag eller rekommendationer.

Ägaren ansvarar inte för lagligheten av andra tredje parts webbplatser från vilka portalen kan nås. Det är inte heller ansvarigt för lagligheten av andra tredje parts webbplatser, som kan vara länkade eller länkade från denna webbplats.

Ägaren ansvarar inte för innehållet på nämnda länkade sidor, driften, användbarheten eller resultatet av hyperlänkarna, och garanterar inte heller frånvaron av virus eller andra element i dem som kan orsaka förändringar i datorsystemet (hårdvara och mjukvara), Användarens dokument eller filer, exklusive allt ansvar för skador som orsakats Användaren av någon av dessa anledningar.

 1. SPELA INNEHÅLL

Användaren åtar sig och förbinder sig att inte överföra, sprida eller göra tillgängligt för tredje part någon form av material som finns på sidan, såsom information, texter, data, innehåll, meddelanden, grafik, ritningar, ljud- och/eller bildfiler. , fotografier. , inspelningar, mjukvara, logotyper, varumärken, ikoner, teknologi, fotografier, programvara, länkar, grafisk design och källkoder, eller annat material som du har tillgång till som Användare av sidan, utan att denna uppräkning är begränsande.

På samma sätt, i enlighet med allt detta, får Användaren inte:

– Reproducera, kopiera, distribuera, göra tillgängligt på något sätt, offentligt kommunicera, omvandla eller modifiera innehållet, såvida du inte har skriftligt och uttryckligt tillstånd från ägaren, som är ansvarig för motsvarande rättigheter, eller om detta följer lagligt tillåtet.

– Radera, manipulera eller på något sätt ändra "upphovsrätten" och andra identifieringsdata för ägarens eller dess ägares rättigheters reservation, fingeravtryck och/eller digitala identifierare, eller andra tekniska medel som etablerats för deras erkännande.

Användaren måste avstå från att skaffa och till och med försöka erhålla innehållet med hjälp av andra medel eller procedurer än de som, beroende på fallet, har gjorts tillgängliga för dem eller har angivits på webbsidorna där det finns eller, i allmänhet, , av de som vanligtvis används på Internet för detta ändamål, förutsatt att de inte medför risk för skada eller inaktivering av sidan och/eller innehållet.

 1. INDUSTRIELL OCH IMMATERIELL EGENDOM

Immateriella och industriella äganderätter är alla rättigheter som erkänns av immaterialrättslagstiftningen och som har en äganderättslig eller exploaterande karaktär för alla ändamål och för alla användningsformer, såväl som alla rättigheter som erkänns av lagstiftningen om industriell äganderätt, inklusive i båda fallen befogenhet att begära lämpliga register och inskriptioner för att erhålla eller skydda dessa rättigheter (hädanefter "Intellektuell och industriell äganderätt").

Det är strängt förbjudet att använda alla element som omfattas av industriell och immateriell egendom för kommersiella ändamål, såväl som distribution, modifiering, ändring eller dekompilering av dem.

Alla namn, mönster och/eller logotyper, såväl som alla produkter eller tjänster som erbjuds och återspeglas på denna webbplats, är registrerade varumärken eller egendom som tillhör Best Way Global SL eller tredje part. Det är inte tillåtet att använda densamma av andra än dess legitima ägare och utan dennes medgivande.

De immateriella rättigheterna och varumärken som tillhör tredje part kommer att respekteras av användaren, som är ensam ansvarig för användningen av dem.

Intrånget i någon av de ovan nämnda rättigheterna kan utgöra ett brott mot dessa bestämmelser, såväl som ett brott som är straffbart i enlighet med spansk lagstiftning.

 1. Säkerhetsåtgärder

Ägaren har antagit de lagstadgade säkerhetsnivåerna för skydd av personuppgifter, och de försöker installera dessa andra medel och ytterligare tekniska åtgärder inom räckhåll för att förhindra förlust, missbruk, ändring, obehörig åtkomst och stöld av de tillhandahållna personuppgifterna. Ägaren ansvarar inte för eventuella skador eller förluster som kan uppstå från störningar, utelämnanden, avbrott, datavirus, telefonavbrott eller avbrott i funktionen av detta elektroniska system, orsakade av orsaker utanför ägarens kontroll; av förseningar eller blockeringar i användningen av detta elektroniska system orsakade av brister eller överbelastning av telefonlinjer eller överbelastning i databehandlingscentret, i internetsystemet eller i andra elektroniska system, samt skador som kan orsakas av tredje part. genom olaglig inblandning utanför ägarens kontroll. Användaren måste dock vara medveten om att säkerhetsåtgärderna inte är ogenomträngliga.
 

 1. Personuppgiftsskydd

När de surfar på WEBBPLATSEN är det möjligt att de begär personuppgifter via olika webbformulär som tillhandahålls för detta ändamål eller via e-post. Dessa uppgifter kommer att vara en del av de relevanta filerna baserat på det specifika och specifika syftet som motiverar insamlingen av desamma, som kommer att informeras vid tidpunkten för insamlingen av personuppgifterna. På detta sätt kommer den särskilda informationen för varje databehandling att tillhandahållas tillsammans med webbformulären eller e-postmeddelandena, som är gemensam för alla av dem som ansvarar för filen: Best Way Global SL.

I enlighet med de rättigheter som följer av gällande bestämmelser om dataskydd kan du utöva rätten till åtkomst, rättelse, begränsning av behandling, radering, portabilitet och invändning mot behandling av dina personuppgifter, samt samtycke som ges för behandling av detsamma, rikta din förfrågan till Best Way Global SL REF: Dataskydd med adress på Avda Rafael Puig Lluvina nr 4 – 38660 – Adeje eller till e-posten dpd@best-way-global.com.

Vem som helst har rätt att få bekräftelse på huruvida Best Way Global SL behandlar personuppgifter som rör dem eller inte. Intresserade personer har rätt att få tillgång till sina personuppgifter, att begära rättelse av felaktiga uppgifter eller, i förekommande fall, begära att de raderas när, bland annat, uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in.

Under vissa omständigheter, och av skäl som är relaterade till deras speciella situation, kan de berörda parterna begära begränsning eller invändning mot behandlingen av deras uppgifter, i vilket fall Best Way Global SL endast kommer att behålla dem, av tvingande legitima skäl, i enlighet med eventuella gällande föreskrifter som ålagts av förvaltningen, eller utövande eller försvar av eventuella anspråk.

För mer information om behandlingen av personuppgifter kan du besöka webbplatsen http://bestwayglobal.avisolegal.info/.

 1. REKLAM

En del av webbplatsen kan innehålla reklaminnehåll eller vara sponsrad. Annonsörer och sponsorer är ensamma ansvariga för att se till att det material som skickas in för införande på webbplatsen följer de lagar som kan vara tillämpliga i varje enskilt fall. Best Way Global SL kommer inte att ansvara för några fel, felaktigheter eller oegentligheter som kan innehålla reklaminnehåll eller sponsorer.

I vilket fall som helst kan du gå till följande e-postadress för att göra anspråk relaterade till reklaminnehållet som infogas på denna «webbplats»: best-way-global@delegado-protecciondedatos.com

 1. Ansvarsbegränsning

Ägaren fråntar sig allt ansvar för de beslut som Användaren kan fatta baserat på denna information, samt för eventuella typografiska fel som sidans dokument och grafik kan innehålla. Informationen är föremål för eventuella periodiska ändringar utan föregående meddelande om dess innehåll på grund av expansion, förbättring, korrigering eller uppdatering av innehållet.

På denna webbplats kan det finnas tredjepartsreklam och/eller länkar som underlättar länken till tredje parts webbplatser. Best Way Global SL är i alla dessa fall inte ansvarigt för de tjänster som dessa tredje parter erbjuder, inte heller för de särskilda eller allmänna villkor som de kräver, eller för innehållet på webbsidorna som nås via de etablerade länkarna.

Ägaren ansvarar inte för sanningshalten i informationen som inte är av egen utarbetning och som anges av en annan källa, varför den inte tar något ansvar för hypotetiska skador som kan uppstå från användningen av nämnda information. Ägaren förbehåller sig rätten att uppdatera, ändra eller ta bort informationen på dess webbsidor och kan till och med begränsa eller neka åtkomst till sådan information. Ägaren är befriad från ansvar för all skada eller förlust som Användaren kan lida till följd av fel, defekter eller utelämnanden, i den information som ägaren lämnat när den kommer från andra källor än densamma.

 1. DELVIS Ogiltighet

Om en del av dessa allmänna avtalsvillkor strider mot lag, och därför ogiltigt, kommer det inte att påverka andra bestämmelser som är i enlighet med lag, därför åtar sig parterna att omförhandla de klausuler eller tjänstevillkor som är ogiltiga och att införliva dem i resten av de giltiga villkoren.

 1. Jurisdiktion

För alla frågor som uppstår om tolkningen, tillämpningen och efterlevnaden av detta juridiska meddelande, såväl som de anspråk som kan uppstå till följd av dess användning, vänder sig alla inblandade parter till domarna och domstolarna i S/C de Tenerife, och avstår från att uttrycka någon annan jurisdiktion som kan motsvara dem.

 1. Tillämplig lagstiftning

Det juridiska meddelandet regleras av spansk lag.

Alla upphovsrätter är reserverade av internationella lagar och fördrag om immateriella rättigheter. Dess kopiering, reproduktion eller spridning, helt eller delvis, på något sätt, är uttryckligen förbjuden.

Copyright © 2022 Best Way Global | Alla rättigheter förbehållna | CIF B67766303 | Integritetspolicy | Rättsligt meddelande | Cookie-policy